Regulamin Gwarancyjny

Gwarancja producenta 12 miesięcy na urządzenie z wyłączeniem części podlegających zużyciu(eksploatacji) oraz 6 miesięcy na zamontowaną baterię w urządzeniu.

W celu zgłoszenia usterki prosimy o kontakt telefoniczny bądź e-mail na: serwis@electromotors.pl

Serwis pomoże rozwiązać problem zdalnie lub skieruje urządzenie do naprawy. Przed skorzystaniem z pomocy prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi.

Wszystkie reklamacje odnośnie funkcjonowania produktu w normalnych warunkach pracy będą rozpatrywane przez serwis gwarancyjny. Po zbadaniu usterki podejmie on decyzję o naprawie lub wymianie produktu.

Warunki serwisowania:

 • naprawy w ramach bezpłatnego serwisu gwarancyjnego będą respektowane jedynie na podstawie prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej lub na podstawie dowodu zakupu (oba dokumenty powinny zawierać datę zakupu, model produktu oraz nazwę sprzedawcy)
 • serwis zastrzega sobie prawo do odmowy naprawy gwarancyjnej, gdy dane zawarte w dokumentach, o których była mowa powyżej będą nieprawidłowe, niekompletne, nieczytelne, zamazane, usunięte, zdarte itp.
 • naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w możliwie najkrótszym czasie, nie przekraczając 30 dni roboczych od daty przyjęcia urządzenia na serwis. Termin ten może ulec wydłużeniu, w przypadku konieczności importu części zamiennych
 • Gwarant będący również serwisem zastrzega sobie prawo do wymiany uszkodzonych podzespołów produktów, całego produktu lub jego części na nowy lub odnowiony. Wszystkie wymieniane części i produkty stają się własnością serwisu, nie podlegają zwrotowi
 • gwarancja obejmuje tylko komponenty/ podzespoły elektryczne – nie obejmuje obudowy, elementów eksploatacyjnych: opony,amortyzatory (chyba że wada jest ujawniona przy zakupie) instrukcji, opakowania i innych akcesoriów

Materiały eksploatacyjne (w tym baterie):

Zużycie materiałów eksploatacyjnych (elementów, które z założenia wymagają okresowej wymiany w czasie eksploatacji produktu, np.baterii), na mocy niniejszej gwarancji Gwarant zapewnia, iż bateria w produkcie jest wolna od wad materiałowych i wykonawczych (na dzień pierwotnego zakupu) oraz pozostanie w takim stanie przez okres 6 miesięcy. Zużycie baterii zmniejsza jej pojemność wraz z czasem oraz ilością cyklów ładowania. Jest to zjawisko normalne i nie może być podstawą do reklamacji.

Baterie nie mogą być całkowicie rozładowywane. Zalecane jest ładowanie baterii przed jej pełnym rozładowaniem. Umożliwi to zwiększenie wydajności baterii.

Ważne: Nawet całkowicie naładowane baterie są rozładowywane, jeżeli hulajnoga nie jest używana przez dłuższy czas. Naładowane baterie ulegają rozładowaniu zazwyczaj po 90-120 dniach. Baterie, które są naładowane częściowo, są szybciej rozładowywane. Ładowanie baterii przed ich całkowitym rozładowaniem zapobiegnie uszkodzeniu ogniw baterii i przedwczesnym jej zużyciu!

Pozostałe warunki:

W przypadku usterek okresowych, losowych czy trudnych do wykrycia, Gwarant może zażądać dokumentacji ukazującej usterki w formie zdjęć, wydruków czy też filmów. W przypadkach wymienionych poniżej naliczona będzie opłata diagnostyczna lub/i koszty usługi door to door:

 • jeśli wskutek ekspertyzy produktu dokonanej przez serwis okaże się, iż użytkownikowi nie przysługuje (niezależnie od przyczyny) prawo do naprawy gwarancyjnej
 • produkt działa poprawnie i nie można wykryć żadnego uszkodzenia sprzętu. Gwarancja na sprzedawany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową

Niniejsza gwarancja traci ważność w następujących przypadkach(klient wciąż zachowuje prawo do płatnego serwisu):

 • brak znaków towarowych (jeżeli są)
 • naruszenie plomb umieszczonych na urządzeniach lub podzespołach wchodzących w jego skład
 • demontaż, nieautoryzowana naprawa lub czynności serwisowe.
 • numery seryjne urządzenia zostały usunięte lub zmienione (jeżeli są)
 • awaria lub uszkodzenie spowodowane przez użytkownika, nieprawidłowe użytkowanie lub użytkowanie niezgodnie z jego przeznaczeniem (użytkowanie w zbyt wilgotnych lub zbyt mokrych warunkach, niestabilne napięcie, zbyt wysokie napięcie, itp.)
 • wszystkie uszkodzenia wynikające z wypadków/upadków, nieprawidłowegoużytkowania, niewłaściwego podłączenia, nieumiejętnego obchodzenia się z produktem, stosowania siły, czynników zewnętrznych np.działanie środków chemicznych, przepięcia etc.
 • uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi skutki
 • naturalna degradacja i zużycie sprzętu (naturalne zużycie obudowy, zużycie i starzenie)
 • uszkodzenia spowodowane przez siły natury (np. ogień, powódź, trzęsienia ziemi i inne katastrofy)
 • wady lub nieprawidłowe podłączenie/działanie urządzenia, spowodowane ingerencją użytkownika w niedozwolony sposób w urządzenie, nie zgodne z instrukcją.